bbin娱乐_bbin平台_bbin官网下载

邮箱登录 网站地图
搜索

2019年1-5月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

发布时间:2019-06-26  来源:运行监测协调局  

  表二 2019年1-5月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元
单位名称 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系统软件收入 利润总额
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
   3938272  12.5  30417622  9.1  32275260  10.5 
   1463592  10.2  535188  7.5  3686662  1.8 
   30784  29.8  88497  7.8  605890  3.4 
   2147  4.3  60803  0.3  44719  -19.2 
   81238  0.0  330000  -17.5  3137236  3.5 
   241714  13.9  8169797  11.0  4214168  11.9 
   43672  -37.0  2928646  6.6  5381034  13.4 
   82749  15.7  1273306  16.4  623475  8.9 
   311225  18.0  3944244  18.9  1574205  14.3 
广   535855  19.9  9604385  2.7  8983011  17.4 
   8212  27.0  339  -47.8  30729  -46.5 
东部地区 2801188  15.6  26935204  8.1  28281128  11.1 
  西 925  181.4  854  26.2  6616  6764.0 
   5184  27.6  187851  24.9  157264  9.4 
  西 330  0.0  3740  -42.6  25902  -32.0 
   2320  22.2  31342  34.9  21326  -19.1 
   44411  22.9  385575  8.5  605589  5.6 
   5210  0.0  118541  11.1  85412  -2.3 
中部地区 58380  37.7  727902  13.2  902108  3.8 
内蒙古 165  0.0  400  -42.9  6000  -2.2 
广  西 0  0.0  0  -100.0  -43703  -237.0 
   100363  20.4  1288100  9.3  600770  13.9 
   289286  2.5  432546  203.2  1379078  9.9 
   3443  0.0  9603  -79.9  46917  -32.8 
   24  0.0  1606  -33.0  -7471  -374.2 
西  
  西 226800  0.0  728300  14.3  536300  18.4 
   413  0.0  303  -37.3  8746  -9.2 
   0  0.0  282  -44.3  -1105 
   0.0  4067  20.4  2493  13.9 
   1  0.0  58  -82.5  19021  251.3 
西部地区 620494  2465264  19.7  2547046  7.8 
   445843  19.2  54300  4.3  359253  10.1 
   5767  10.1  207703  13.3  103056  12.7 
黑龙江 6600  0.0  27248  -29.2  82669  -15.8 
东北地区 458210  20.8  289251  5.6  544978  5.6